Regulamin

Regulamin

Regulamin Oferty Specjalnej „LEX Sędzia 2018”/Nr 1/2018/10.10.2017r.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Oferty Specjalnej „LEX Sędzia 2018”/Nr 1/2018/10.10.2017r., zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oferty specjalnej skierowanej przez Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), pod numerem KRS 0000441434, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 15.000.524 PLN, NIP: 583-001-89-31, REGON 190610277, zwanej dalej „Licencjodawcą” lub zamiennie „Organizatorem”, do oznaczonych w jego treści adresatów oferty. W szczególności Regulamin określa zasady korzystania z tej oferty, promocyjne warunki cenowe dot. nabywania licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych objętych tą ofertą oraz zakres ww. licencji i zasady korzystania z przedmiotu umowy.

 

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1) „Ofercie Specjalnej” lub zamiennie „Ofercie” – należy przez to rozumieć Ofertę Specjalną „LEX Sędzia 2018”/Nr 1/2018/10.10.2017r. skierowaną w okresie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. do osób wskazanych w pkt 2.3. poniżej, polegającą na oferowaniu ww. osobom zakupu licencji na korzystanie z Pakietów publikacji elektronicznych opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, po cenach promocyjnych tam wskazanych, na zasadach opisanych w Regulaminie, w okresie abonamentowym określonym w Regulaminie; celem Oferty Specjalnej jest zwiększenie sprzedaży publikacji elektronicznych objętych Ofertą w grupie klientów opisanej w pkt 2.3. poniżej;
  2) „Okresie trwania Oferty” – należy przez to rozumieć okres od dnia 10 października 2017 r. do dnia 31 października 2018 r., w którym osoby, do których skierowana jest Oferta Specjalna (pkt 2.3. poniżej) mogą składać Zamówienia na zakup licencji na korzystanie z pakietów publikacji elektronicznych opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w ramach Oferty Specjalnej, w tym po cenach promocyjnych wskazanych w tym załączniku; Zamówienia mogą być składane wyłącznie w Okresie trwania Oferty;
  3) „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną albo na stanowisku sędziego albo na stanowisku referendarza sądowego albo na stanowisku asystenta sędziego i/lub starszego asystenta sędziego - w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w jednym z sądów powszechnych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która jest w świetle Regulaminu uprawniona do skorzystania z Oferty Specjalnej i złożyła w Okresie trwania Oferty Zamówienie działając jako konsument w rozumieniu k.c. Osoba ta składając Zamówienie i akceptując Regulamin oświadcza tym samym, że ma status opisany w zdaniu pierwszym, a nadto, że jest konsumentem i godzi się na to, by jej prawa i obowiązki określał Regulamin; Regulamin winien zostać doręczony tej osobie przez Licencjodawcę przed zawarciem Umowy zgodnie z przepisami UPK; 
  4) „Zamówieniu” – należy przez to rozumieć zamówienie złożone przez Zamawiającego poprzez stronę www. w sposób tam wskazany, na specjalnie przygotowanym dla potrzeb Oferty Specjalnej formularzu zamówienia dostępnym na stronie www. w Okresie trwania Oferty;
  5) „Umowie” – należy przez to rozumieć umowę zawartą przez Strony w ramach Oferty Specjalnej, w Okresie trwania Oferty, której przedmiot obejmuje udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie w okresie abonamentowym z określonego w Umowie Pakietu, za wynagrodzeniem, tj. po cenie promocyjnej; o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej (np. w odrębnym dokumencie podpisanym przez Strony i określonym jako „umowa”), Umowa zawierana jest na podstawie przyjęcia do realizacji przez Licencjodawcę Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, a ich prawa i obowiązki określa Regulamin;
  6) „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Licencjobiorcę i Licencjodawcę; pojęcie „Strona” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
  7) „Licencjobiorcy” – należy przez to rozumieć Zamawiającego, który zawarł Umowę z Licencjodawcą;
  8) „Pakiecie” – należy przez to rozumieć stanowiący przedmiot Umowy, wybrany przez Zamawiającego spośród Pakietów objętych Ofertą Specjalną wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu i wskazany w treści Zamówienia w danej jego wersji zestaw publikacji elektronicznych; zastrzega się jednocześnie, że:

- Pakiety występują w wersjach:  Silver, Gold i Platinum, a ceny tych wersji różnią się, stosownie do Załącznika nr 1 do Regulaminu;

- Pakiety w danej ww. wersji składają się z publikacji elektronicznych występujących w wersji offline lub w wersji online, co zostało opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu i/lub na stronie www.;

- składając Zamówienie Zamawiający dokonuje wyboru wersji Pakietu;
9) „publikacji elektronicznej” – należy przez to rozumieć wydawaną przez Licencjodawcę publikację elektroniczną wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, przypisaną do danego wskazanego tamże Pakietu, która udostępniana jest na mocy Umowy zawartej przez Strony w ramach Oferty Specjalnej, w okresie abonamentowym, w ramach danego ww. Pakietu, po cenie promocyjnej; publikacja elektroniczna autoryzowana jest na login i hasło i obejmuje bazę danych lub bazy danych, wraz z oprogramowaniem, zwanym dalej także „Oprogramowaniem”, służącym do korzystania z niej, w tym umożliwiającym obsługę ww. bazy/baz, a także zawiera wybraną przez Licencjodawcę informację prawną i/lub inne dane/materiały; publikacja elektroniczna jest modyfikowana w zakresie i w trybie określonym w Regulaminie. Jednocześnie zastrzega się, że:

- w ramach Oferty Specjalnej publikacje elektroniczne zostały odpowiednio skonfigurowane w ramach Pakietów i ich wersji (Silver, Gold, Platinum - stosownie do Załącznika nr 1 do Regulaminu);

- wyboru danego Pakietu, po cenie promocyjnej wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dokonuje Zamawiający składając Zamówienie, w zakresie i w sposób opisany na stronie www., w tym za pomocą zawartych tam wskazówek;

- skład poszczególnych Pakietów ma zatem charakter pewnego wyboru dokonanego przez Licencjodawcę na potrzeby Oferty Specjalnej;

- niektóre publikacje elektroniczne wchodzące w skład danego Pakietu dostępne są wyłącznie w wersji online, co zostało opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu i/lub na stronie www.;
10)  „publikacji online” – należy przez to rozumieć taką publikację elektroniczną, która jest udostępniana i aktualizowana w okresie abonamentowym w zakresie opisanym w Regulaminie tylko w trybie on-line, poprzez podłączony do sieci Internet i wykorzystywany przez Licencjodawcę serwer;

11) „publikacji offline” – należy przez to rozumieć taką publikację elektroniczną, która jest dostarczana na nośniku rzeczowym i aktualizowana, w zakresie opisanym w Regulaminie, poprzez dostarczanie aktualizacji lub jej zaktualizowanych wersji na nośniku rzeczowym lub na nośnikach rzeczowych w okresie abonamentowym;
12) „bazie online” – należy przez to rozumieć taką publikację elektroniczną, która jest wprawdzie udostępniana w trybie online, ale tylko poprzez jedną z funkcji publikacji offline stanowiącej przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Licencjobiorcę określonych wymogów technicznych, w tym posiadania dostępu do Internetu;
13) „cenie promocyjnej" - należy przez to rozumieć cenę, którą winien uiścić Licencjobiorca na rzecz Licencjodawcy z tytułu zawarcia Umowy w ramach Oferty Specjalnej, tj. cenę uwzględniającą rabat udzielony Licencjobiorcy przez Licencjodawcę od ceny katalogowej w związku z zakupem w ramach Oferty Specjalnej licencji na korzystanie z Pakietu objętego Umową;
14) „cenie katalogowej” – należy przez to rozumieć cenę podstawową, stosowaną przez Licencjodawcę w odniesieniu do danego Pakietu (w danej jego wersji) w zwykłym trybie (tj. poza Ofertą Specjalną), niezawierającą obniżek, rabatów, upustów ani tym podobnych elementów promocyjnych czy wynikających z akcji specjalnych. Ceną katalogową jest więc cena, która byłaby należna Licencjodawcy z tytułu zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z tego Pakietu (w tym za wszystkie świadczenia realizowane przez Licencjodawcę w ramach ww. umowy), gdyby umowa ta była zawierana poza Ofertą Specjalną, a zatem bez uwzględnienia ww. rabatu ani bez jakichkolwiek innych obniżek, promocji, rabatów;
15) „cenie" - należy przez to rozumieć cenę brutto, tj. cenę netto powiększoną o podatek od towarów i usług należny według stawek obowiązujących w dacie wystawienia przez Licencjodawcę faktury VAT;
16) „Dokumentacji” – należy przez to rozumieć instrukcję obsługi publikacji elektronicznej dostępną w ramach funkcji „Pomoc” w publikacji elektronicznej; Licencjobiorca winien postępować zgodnie z aktualnie dostępną dla niego w ramach ww. funkcji Dokumentacją;
17) „Administratorze licencji” – należy przez to rozumieć Licencjobiorcę; dla wykonywania funkcji Administratora licencji niezbędne jest wskazanie przez Licencjobiorcę w formularzu Zamówienia adresu e-mail, o czym mowa w pkt 5 Działu II Regulaminu;
18) „użytkowniku końcowym” – należy przez to rozumieć tylko Licencjobiorcę; Licencjobiorca jest jednocześnie użytkownikiem końcowym, a licencja jemu przypisana, jest licencją na jeden jednoczesny dostęp, o charakterze imiennym, co oznacza w szczególności, że Licencjobiorca nie ma prawa udostępniać Pakietu ani publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład innym osobom;
19) „konsumencie” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221c.;
20) „okresie abonamentowym” -  należy przez to rozumieć okres, na jaki zostaje udzielona Licencjobiorcy licencja na korzystanie z Pakietu objętego przedmiotem Umowy (w tym publikacji elektronicznych wchodzących w skład tego Pakietu); okres ten rozpoczyna się w dniu realizacji Zamówienia przez Licencjodawcę (dzień ten został wskazany w pkt 8 lit. „a” i/lub „b” Działu II Regulaminu jako termin realizacji Zamówienia) i trwa przez kolejnych 12 (słownie: dwanaście) miesięcy;
21) „Serwisie logowania” – należy przez to rozumieć system informatyczny administrowany przez Licencjodawcę, dostępny wyłącznie przez Internet, poprzez witrynę https://logowanie.wolterskluwer.pl,
za pośrednictwem którego  następować  będzie - na zasadach określonych w Regulaminie, Dokumentacji 
i Zasadach korzystania – autoryzacja Licencjobiorcy do publikacji on-line objętych przedmiotem Umowy;
22) „Zasadach korzystania” - należy przez to rozumieć instrukcję dotyczącą sposobu i zasad korzystania z Serwisu logowania, dostępną na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl; zastrzega się, że Zasady korzystania:
a. nie zmieniają, w szczególności zaś nie rozszerzają, zakresu udzielonej Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z przedmiotu Umowy,
b. nie rozszerzają liczby licencji na korzystanie z przedmiotu Umowy;
23. „stanowisku lub zamiennie dostępie”  - należy przez to rozumieć możliwość korzystania w tym samym czasie z Pakietu objętego Umową w ramach jednego jednoczesnego dostępu;
24. „dniach roboczych” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót;
25. „UOBD” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
26. „Prawie autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;
27. „UPK” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
28. „c.” – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
29. „bazie danych” – należy przez to rozumieć bazę danych w rozumieniu UOBD;
30. „Umowie zawartej na odległość” – należy przez to rozumieć Umowę zawartą w trybie określonym w art. 2 pkt 1 UPK, tj. Umowę zawartą przez Licencjobiorcę i Licencjodawcę w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;
31. „Umowie zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa” – należy przez to rozumieć Umowę zawartą w trybie określonym w art. 2 pkt 2 UPK, tj. Umowę zawartą przez Licencjobiorcę i Licencjodawcę:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Licencjodawcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Licencjobiorcę w okolicznościach, o których mowa w lit. a powyżej,
c) w lokalu przedsiębiorstwa Licencjodawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Licencjobiorcą w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Licencjodawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez Licencjodawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
32. lokalu przedsiębiorstwa” – należy przez to rozumieć lokal przedsiębiorstwa w znaczeniu przyjętym w art. 2 pkt 3 UPK, tj.:

1)  miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym  przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,

2) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;
33. „trwałym nośniku” – należy przez to rozumieć trwały nośnik w znaczeniu przyjętym w art. 2 pkt 4 UPK, tj. materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
34. „treści cyfrowej” – należy przez to rozumieć treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 UPK, tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
35. „stronie www.” – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez Licencjodawcę pod adresem temida.wolterskluwer.pl.

 

Dział II. Składanie i realizacja Zamówień. Zawarcie Umowy.

 

 1. Akcja promocyjna stanowi fragment działań marketingowych, podejmowanych przez Organizatora w celu zwiększenia sprzedaży publikacji elektronicznych objętych Pakietami i zachęcenia osób wymienionych w Dziale I pkt 3 Regulaminu do zawierania umów licencyjnych na korzystanie z tych publikacji.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (w szczególności UPK):

- o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza,
 że określa on ich prawa i obowiązki;

- o ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne
z postanowieniami Regulaminu, stosuje się - w zakresie objętym taką  kolizją - postanowienia umowne;
w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.

 1. Zawarcie Umowy w ramach Oferty Specjalnej może nastąpić zgodnie z przepisami UPK, na podstawie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego poprzez stronę www. w Okresie trwania Oferty, w tym za wskazaniem:

1)   imienia i nazwiska Zamawiającego;

2)   nazwy sądu, w którym zatrudniony jest Zamawiający (jako sędzia albo referendarz sądowy albo asystent sędziego albo starszy asystent sędziego - w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych);

3)   siedziby tego sądu;

4)   co najmniej jednego adresu e-mail Zamawiającego;

5)   w przypadku gdy Zamówienie obejmuje Pakiet składający się z publikacji offline - adresu do doręczeń,;

6)   wybranego Pakietu wraz ze wskazaniem jego wersji;

7)   sposobu zapłaty wynagrodzenia Licencjodawcy, poprzez dokonanie wyboru albo płatności jednorazowej albo płatności w dwunastu ratach miesięcznych w okresie abonamentowym, stosownie do formularza Zamówienia,

przy czym o ile formularz Zamówienia i specyfika danego Pakietu to przewidują – stosownie do informacji zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu i/lub na stronie www. – w ramach wypełnienia formularza Zamówienia konieczne może być dokonanie wyboru odpowiedniej konfiguracji; o takiej sytuacji Zamawiający jest informowany na stronie www. i/lub poprzez komunikaty wyświetlane z poziomu formularza Zamówienia i w razie wątpliwości w tym zakresie, może skontaktować się z Licencjodawcą pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.

 1. Jednocześnie zastrzega się, że w ramach Oferty Specjalnej:

1)   Zamawiający może kupić tylko jedną licencję na dany Pakiet;

2)   Zamówieniem mogą być objęte różne Pakiety, z zachowaniem reguły określonej w pkt 4.1. powyżej;

3)   płatność w  ratach miesięcznych, o której mowa w pkt 3.7. powyżej, jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną i zaakceptowania w tym celu przez Zamawiającego Regulaminu przesyłania lub udostępniania faktur elektronicznych przyjętego przez Licencjodawcę i zwanego dalej „Regulaminem e-faktur”.

 1. Dla potrzeb weryfikacji statusu osoby składającej Zamówienie pod kątem spełniania przez nią wymogów opisanych w Dziale I pkt 2.3. Regulaminu rekomendowane jest podanie przez Zamawiającego jego służbowego adresu e-mail. W formularzu Zamówienia Zamawiający może wskazać swój dodatkowy - w stosunku do wskazanego w pkt 3.4. powyżej – adres e-mail, szczególnie przydatny do komunikacji z Licencjodawcą, w tym otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt 7 poniżej, a także na potrzeby wykonywania funkcji Administratora licencji w rozumieniu Regulaminu. W razie niepodania przez Zamawiającego tego dodatkowego adresu e-mail Licencjodawca ma prawo przesyłać komunikaty opisane w Regulaminie na adres e-mail podany stosownie do pkt 3.4. powyżej (nawet jeśli adres ten byłby adresem służbowym) i traktować ww. adres jako adres e-mail Administratora licencji w rozumieniu Regulaminu, na co akceptując Regulamin Zamawiający godzi się.
 2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie w Okresie trwania Oferty, w dni robocze. Zamówienia złożone w dniu innym niż dzień roboczy lub po godz. 15:00 danego dnia roboczego są przyjmowane do realizacji przez Licencjodawcę w dniu roboczych następującym po dniu, w którym Zamawiający złożył Zamówienie.
 3. O przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Licencjodawcę Licencjobiorca zostaje poinformowany drogą elektroniczną, tj. poprzez wysłanie stosownej informacji z systemu informatycznego Licencjodawcy na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. Licencjodawca wykonuje wobec Licencjobiorcy również pozostałe obowiązki informacyjne określone przepisami UPK.
 4. Niniejszym określa się następujące terminy realizacji Zamówienia:
  a) w przypadku, gdy przedmiot Umowy obejmuje Pakiet składający się z publikacji online realizacja Zamówienia polega na wysłaniu przez Licencjodawcę na adres e-mail Licencjobiorcy podany w Zamówieniu tzw. linka aktywacyjnego umożliwiającego tzw. pierwsze zalogowanie do tego Pakietu i następuje niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia do realizacji, jednak nie później niż w terminie dwóch roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji;
  b) w przypadku, gdy przedmiot Umowy obejmuje Pakiet składający się z publikacji offline – realizacja Zamówienia polega na wysłaniu przez Licencjodawcę na adres do doręczeń Licencjobiorcy podany w formularzu Zamówienia nośnika lub zestawu nośników instalacyjnych z tym Pakietem i następuje w terminie trzech dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Przyjęcie przez Licencjodawcę do realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego w sposób prawidłowy w Okresie trwania Oferty (tj. poprzez wypełnienie formularza Zamówienia wraz ze wskazaniem wszystkich wymaganych stosownie do jego treści danych, oraz zaakceptowaniem Regulaminu – a jeżeli Zamawiający wybrał płatność w ratach miesięcznych, również pod warunkiem zaakceptowania przez niego Regulaminu e-faktur) skutkuje zawarciem pomiędzy Stronami Umowy.
 6. Zamówienie niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w tym złożone poza Okresem trwania Promocji lub bez akceptacji Regulaminu (a w przypadku, o którym mowa w pkt 3.7. powyżej – również bez akceptacji Regulaminu e-faktur), nie zostanie przyjęte przez Licencjodawcę do realizacji. W szczególności, Licencjodawca nie przyjmie zamówienia od osoby, która nie posiada statusu Zamawiającego (Dział I pkt 2.3. Regulaminu).  
 7. Przed zawarciem Umowy Licencjodawca dostarczy Licencjobiorcy Regulamin (a w przypadku, o którym mowa w pkt 4.3. powyżej – również Regulamin e-faktur),  jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami UPK.
 8. Ilekroć w Regulaminie termin określony jest w miesiącach, kończy się on w dniu, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
 9. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK.
 10. Zastrzega się, że Licencjobiorcy nie wiążą te postanowienia Regulaminu:
  a) które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853c.) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
  b) które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dział III. Charakterystyka Pakietów i publikacji elektronicznych wchodzących w skład Pakietów

 1. Pakiety (i publikacje elektroniczne wchodzące w ich skład), stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, jak i zawierają bazę danych lub bazy danych w rozumieniu UOBD.
 2. Licencjodawca jest uprawniony do zawarcia Umowy i udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) - w zależności od rodzaju materiałów zawartych w publikacji elektronicznej - na korzystanie
  z Pakietu objętego Umowę (w tym publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład) w zakresie określonym w treści Regulaminu. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję. W niektórych przypadkach licencja może zostać udzielona na korzystanie z Oprogramowania, a dalsza licencja na korzystanie z bazy danych lub baz danych, które łącznie tworzą publikację elektroniczną.
 3. Każda publikacja elektroniczna jest udostępniana na podstawie Umowy w ramach objętego Umową Pakietu taką, jaką jest; Licencjodawca nie dostosowuje jej do potrzeb Licencjobiorcy.
 4. Żadna publikacja elektroniczna nie jest oficjalnym (urzędowym) publikatorem aktów prawnych,
  w szczególności nie ma statusu dziennika urzędowego, ani nie jest źródłem prawa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, w tym Konstytucji RP z 1997 r.
 5. Teksty aktów normatywnych czy innych aktów prawnych zawarte w publikacji elektronicznej, o ile publikacja elektroniczna wchodząca w skład Pakietu stanowiącego przedmiot Umowy je zawiera:
  1. nie mają charakteru urzędowej publikacji,
  2. nie są źródłami prawa,
  3. nie mogą być traktowane jako równoważne z tekstami aktów prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych, o których mowa w ustawie z dn. 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 6. Licencjodawca decyduje o doborze materiałów (informacji), które zostaną zamieszczone w publikacji elektronicznej, o kierunkach jej rozwoju i zmianach, zarówno w sferze zawartych w niej danych, jak
  i w sferze informatycznej, a także o zakresie aktualizacji. Publikacja elektroniczna nie stanowi wyczerpującego zbioru aktów prawnych ani innych danych, ale ma charakter pewnego wyboru, którego dokonuje Licencjodawca. Skład osób tworzących publikację elektroniczną i ją rozwijających może ulegać zmianie.
 7. W przypadku publikacji elektronicznej zawierających teksty aktów normatywnych, z zastrzeżeniem pkt 4-6 powyżej, Licencjodawca aktualizuje te spośród nich, które są publikowane
  w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski”.
 8. Postanowienia pkt 9-pkt 15 poniżej dotyczą publikacji online i odpowiednio bazy online; postanowienia te znajdują zastosowanie wyłącznie wówczas, jeśli Pakiet objęty przedmiotem Umowy zawiera publikację online/publikacje online albo zawiera publikacje offline, które umożliwiają dostęp do bazy online (Dział I pkt 2.12. Regulaminu).
 9. Publikacja online jest zainstalowana na serwerze wykorzystywanym przez Licencjodawcę (zmiana serwera nie stanowi zmiany Umowy ani Regulaminu) i udostępniana jest Licencjobiorcy w okresie abonamentowym po dokonaniu autoryzacji do tej publikacji w Serwisie logowania, z zastrzeżeniem pozostałych ograniczeń i wymogów określonych w Regulaminie. Licencjodawca nie organizuje dostępu Licencjobiorcy do Internetu, ani nie pokrywa kosztów z tym związanych, w tym opłat żądanych przez dostawców łączy internetowych.
 10. Publikacja online podlega modyfikacjom. W przypadku publikacji online, w danym czasie w okresie abonamentowym jest dostępna w Internecie tylko jedna aktualna w świetle przyjętego przez Licencjodawcę, planu wydawniczego, wersja publikacji online, a wersje ją poprzedzające nie są prezentowane w ww. sieci.
 11. Publikacja online może zawierać również aktywne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, administrowanych/ zarządzanych przez Licencjodawcę lub przez inne podmioty. (W przypadku linków odsyłających do witryn internetowych innych podmiotów, Licencjodawca zastrzega, że nie ma wpływu ani na zawartość tych witryn, ani na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności. Licencjodawca zaleca, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, Licencjobiorca zapoznał się z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli taki dokument został stworzony, regulaminem lub regulaminami świadczenia usług tam wskazanych, a w braku tychże dokumentów skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat); Licencjobiorca nie ma obowiązku korzystania z ww. linków; akceptując Regulamin Licencjobiorca wyraża zgodę na to, by publikacja online zawierała także ww. elementy.
 12. Licencjodawca zastrzega, a Licencjobiorca godzi się na niedostępność publikacji online przez czas niezbędny do:
  a) wprowadzenia do niej zmian, w tym aktualizacji zawartej w niej informacji prawnej oraz
  b) jej konserwacji i testowania przez Licencjodawcę. 
 13. W sytuacji określonej w pkt 12 powyżej Licencjodawca zamieści informację o przyczynach i planowanym okresie niedostępności publikacji online.
 14. Publikacja online może być niedostępna również wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także zdarzeń
  o charakterze siły wyższej, na które Licencjodawca nie ma wpływu.
 15. Zastrzega się również, że publikacja online może być niedostępna, tudzież działać wadliwie,
  z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, spowodowanych zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Licencjodawcę, na które nie ma on wpływu, a niezbędnych dla udostępnienia
  i prawidłowego działania tej publikacji, w tym  zachowaniami podmiotów udostępniających łącza internetowe.
 16. Postanowienia pkt 17-pkt 19 poniżej dotyczą publikacji offline i znajdują zastosowanie wyłącznie wówczas, jeśli Pakiet objęty przedmiotem Umowy zawiera publikację offline/publikacje offline.
 17. Publikacja offline jest dostarczana na nośnikach rzeczowych. W ramach aktualizacji publikacji offline w okresie abonamentowym Licencjodawca dostarcza nośniki z aktualizacją tej publikacji w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca okresu abonamentowego w okresie abonamentowym.
 18. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezbywania ww. nośników rzeczowych.
 19. Publikacja offline jest dostępna dla Licencjobiorcy po jej zainstalowaniu na komputerze Licencjobiorcy, po zalogowaniu się do niej zgodnie z Regulaminem.

Dział. IV.  Udzielenie licencji

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencję na korzystanie z Pakietu i publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład, objętych przedmiotem  Umowy,  na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu.
 2. Licencja na korzystanie z danego Pakietu, która została objęta przedmiotem Umowy:
  a) jest udzielona na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu i po upływie tego okresu, a jeżeli Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie przed jego upływem, odpowiednio z datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Licencjobiorca traci prawo do korzystania
  z przedmiotu Umowy objętego tą licencją;
  b) ma charakter niewyłączny i niezbywalny,
  c) uprawnia do korzystania z Pakietu nią objętego (a tym samym publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład) tylko Licencjobiorcę i tylko dla jego własnego użytku, 
  z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Licencjodawcę zabezpieczeń technicznych; podkreśla się, że Licencjobiorca ma prawo korzystać z niej tylko osobiście;
  d) umożliwia tylko jeden jednoczesny dostęp do Pakietu i tylko z tego stanowiska, z którego dokonano logowania do Pakietu.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego i UOBD, Licencjobiorca nie może w szczególności:
 • rozpowszechniać ani udostępniać Pakietu ani publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład ani jego/ich fragmentów, w tym jego/ich zawartości, ani jego/ich kopii; w szczególności zaś nie może udostępniać Pakietu ani publikacji elektronicznej osobom trzecim;
 • udostępniać Pakietu ani publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład ani jego/ich fragmentów, w tym jego/ich zawartości, ani jego/ich kopii z serwerów ftp, na stronach Web czy z innych urządzeń, które powodowałyby jej dostępność dla innych niż Licencjobiorca  podmiotów,
 • dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania,
 • dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu, w tym usuwać jego ew. błędów,
 • dokonywać zmian w bazie danych lub bazach danych stanowiącej lub stanowiących część składową publikacji elektronicznej.
 1. Licencjobiorca nie ma prawa udzielania dalszych licencji na Pakiet ani publikacje elektroniczne wchodzące w jego skład. Licencjobiorca nie ma prawa udzielania licencji do materiałów zawartych w Pakiecie ani publikacji elektronicznej ani do Oprogramowania.
 2. Dana udzielona na podstawie Umowy licencja na Pakiet umożliwia korzystanie z niej tylko
  w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie w jej treści, z uwzględnieniem postanowień pkt
  3-4 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Licencjobiorcy innych uprawnień.

 

Dział V.  Świadczenia pomocnicze

 1. Postanowienia ogólne

Opisane poniżej świadczenia dodatkowe (pkt 2-4 Działu V Regulaminu) są realizowane, o ile zachodzą wskazane tamże okoliczności, jako świadczenia dodatkowe w stosunku do usługi podstawowej, jaką stanowi udzielenie licencji na korzystanie z publikacji on-line (Usługa udzielenia licencji na korzystanie
z publikacji on-line  jest w Regulaminie określana także jako „Usługa podstawowa”). Świadczenia te mają charakter pomocniczy w stosunku do Usługi podstawowej. Świadczenia te mają charakter potencjalny w tym znaczeniu, że Licencjobiorca może, ale nie ma obowiązku korzystania
z nich, a Licencjodawca pozostaje w gotowości do ich realizacji w okresie abonamentowym.

 1. Help Desk

  2.1 Licencjobiorca ma prawo w okresie abonamentowym  do uzyskania drogą telefoniczną  informacji na temat zasad obsługi Pakietu (w tym publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład) i ewentualnych   problemów z jego (ich) eksploatacją.
  2.2 Aktualne numery telefonów są podane na stronie www.serwis.wolterskluwer.pl/hc/pl (koszt połączenia ponosi Licencjobiorca z poszanowaniem postanowień pkt 2.3 poniżej, chyba że na ww. stronie zostanie wskazana linia bezpłatna).
  2.3 Zastrzega się, zgodnie z art. 11 UPK, iż (bez uszczerbku dla prawa dostawcy usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne) opłata dla Licencjobiorcy za połączenie z numerami, o których mowa w pkt 2.1.-2.2. powyżej, nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Licencjobiorca.
 1. Reklamacje

  3.1 Reklamacje dotyczące Oferty Specjalnej lub przedmiotu Umowy opisane w niniejszym punkcie mogą być składane przez Licencjobiorcę tylko odpowiednio w Okresie trwania Oferty (w przypadku Oferty Specjalnej) i/lub okresie abonamentowym (w przypadku reklamacji przedmiotu Umowy).
  3.2 Reklamacje mogą być zgłaszane Licencjodawcy pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefoniczne na odpowiednio adresy lub numery telefonów/faksów podane na stronie www. w ramach zakładki z danymi kontaktowymi.
  3.3 Każda reklamacja winna zawierać:
    -  dane Licencjobiorcy pozwalające na ustalenie, że spełnia on warunki opisane w pkt 2.1 powyżej,
    -  szczegółowy opis problemu
    -  numer telefonu (w przypadku zgłoszenia reklamacji e-mailem Licencjodawca ma prawo, na co Licencjobiorca godzi się,  dokonać zwrotnie informacji o rozpatrzeniu informacji na ww. e-mail, tudzież skorzystać z niego celem uzyskania dodatkowych danych dla jej rozpatrzenia).
  3.4 Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Licencjodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany.  

 

Dział VI. Wynagrodzenie Licencjodawcy.

 

 1. Podstawową usługą realizowaną przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy („Usługą podstawową”) jest udzielenie licencji na korzystanie z Pakietu stanowiącego przedmiot Umowy (w tym publikacji elektronicznych wchodzących w jego skład) w okresie abonamentowym i na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 2. Pozostałe dodatkowe świadczenia wymienione Dziale V Regulaminu, a realizowane na rzecz Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w okresie abonamentowym, mają charakter pomocniczy wobec Usługi podstawowej. Świadczenia te są w Regulaminie określane także jako „świadczenia pomocnicze”.
 3. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, w tym o ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie realizowane przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na podstawie Regulaminu świadczenia, tj. zarówno Usługa podstawowa, jak i świadczenia pomocnicze, są odpłatne i objęte ustalonym przez Strony wynagrodzeniem.
 4. Licencjobiorca winien uiścić Licencjodawcy wynagrodzenie w sposób wskazany przez Licencjobiorcę w Zamówieniu (Dział II pkt 3.7. Regulaminu), tj. w zależności od dokonanego wyboru – albo jednorazowo albo w dwunastu ratach miesięcznych (w tym drugim przypadku pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania Regulaminu e-faktur, o czym mowa jest w Dziale II pkt 4.3. Regulaminu), w terminie przez Strony umówionym, a jeżeli Strony nie uzgodniły innego terminu – w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktura/y VAT zostanie/ną wystawiona/e i dostarczona/e Licencjobiorcy zgodnie z przepisami prawa.
 5. Jeżeli zapłata ceny na rzecz Licencjodawcy została rozłożona na raty (pkt 4 powyżej i Dział II pkt 3.7. Regulaminu), Strony przyjmują, iż w przypadku opóźnienia w zapłacie danej odpowiednio raty lub części, z upływem terminu jej płatności, pozostałe odpowiednio raty lub części stają się natychmiast
 6. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych Licencjodawcy realizowane przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy - stosownie do OWU - usługi (Usługa podstawowa i świadczenia pomocnicze, o ile stanowią przedmiot Umowy) będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przy czym każdy miesięczny okres rozliczeniowy oznacza końcem każdego takiego okresu rozliczeniowego będzie ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Powyższe postanowienie dot. okresów rozliczeniowych nie ma wpływu na ustalony przez Strony lub stosownie do pkt 4 powyżej – sposób i termin lub terminy płatności.
 7. W każdym przypadku, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Licencjobiorcę woli związania się Umową, Licencjodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Licencjobiorcy na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Licencjodawcy. Jeżeli Licencjodawca nie otrzymał wyraźnej zgody Licencjobiorcy, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Licencjobiorca musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Licencjobiorca ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

 

Dział VII. Wybrane pouczenia i informacje związane z przepisami UPK

 

 1. Poucza się Licencjobiorcę, że:
  a) spełnienie świadczenia niezamówionego przez niego, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym następuje zawsze na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na Licencjobiorcę żadnych zobowiązań; brak odpowiedzi Licencjobiorcy na takie niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie Umowy;
  b) Licencjobiorca nie może zrzec się praw przyznanych mu w UPK;
  c) jeżeli Umowa zawierałaby, wbrew intencjom Licencjodawcy, postanowienia mniej korzystne dla Licencjobiorcy niż postanowienia UPK, to takie postanowienia byłyby nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie przepisy UPK;
  d) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Licencjobiorcę woli związania się umową Licencjodawca winien poinformować go - w przypadku umów innych niż Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub Umowy na odległość,  o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności -  w sposób jasny i zrozumiały zarówno o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z  Licencjobiorcą; jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Licencjobiorcą nie wynika co innego, Licencjodawca informuje, że będzie porozumiewał się z Licencjobiorcą w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres e-mail, telefonicznie, a o ile Licencjobiorca wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się lub pocztą na ostatni wskazany przez Licencjobiorcę jego adres; jeżeli jednak Licencjobiorca ustalił z Licencjodawcą inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w Regulaminie, Licencjodawcę obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się;
  e) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Licencjobiorcę woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Licencjodawca winien poinformować go, w sposób jasny i zrozumiały, m.in. o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z Licencjobiorcą; jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Licencjobiorcą nie wynika co innego, Licencjodawca informuje, że będzie porozumiewał się z Licencjobiorcą w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres e-mail, telefonicznie, a o ile Licencjobiorca wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się lub pocztą na ostatni wskazany przez Licencjobiorcę jego adres; jeżeli jednak Licencjobiorca ustalił z Licencjodawcą inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w Regulaminie, Licencjodawcę obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się.
 2. Licencjodawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 3. Licencjodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Licencjobiorcę (zob. Dział IX pkt 3.4. Regulaminu):
  a) Licencjobiorca ma obowiązek zwrócić rzecz Licencjodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Licencjodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Licencjodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz; do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (art. 34 ust. 1 UPK);
  b) Licencjodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Licencjobiorcy o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Licencjobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1 UPK);
  c) Licencjodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Licencjobiorca, chyba że Licencjobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (art. 32 ust. 2 UPK);
  d) Jeżeli Licencjodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Licencjobiorcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Licencjobiorcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Licencjobiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (art. 32 ust. 3 UPK);
  e) Jeżeli Licencjobiorca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Licencjodawcę, Licencjodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Licencjobiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 UPK);
  f) Licencjobiorca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Licencjodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Licencjobiorcę o konieczności poniesienia tych kosztów (art. 34 ust. 2 UPK).
 5. Jeśli Licencjobiorca odstąpił od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Licencjobiorcy do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia tej umowy, Licencjodawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą (art. 34 ust. 3 UPK).
 6. Mając na uwadze fakt, że Licencjodawca poinformował Licencjobiorcę o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy (zob. Dział IX pkt 3.4. Regulaminu) oraz o wzorze formularza odstąpienia (zob. Dział IX pkt 3.4. lit. „b” Regulaminu oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu), Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Licencjobiorca nie ponosi kosztów określonych w art. 36 UPK, tj. w szczególności:

1)   świadczenia usług, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
a) Licencjodawca nie poinformował Licencjobiorcę o prawie odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK lub
b) Licencjobiorca nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK;

2)   dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

a) Licencjobiorca nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub
b) Licencjobiorca nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
c) Licencjodawca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 UPK.

Celem należytego poinformowania Licencjobiorcy o przysługujących mu w ww. zakresie uprawnieniach, przywołuje się niektóre ze wskazanych wyżej przepisów UPK:

- art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK:

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

- art. 15 ust. 2 UPK oraz art. 21 ust. 2 UPK:

Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.

 

Dział VIII.  Wymogi techniczne

 

 1. Aktualne wymogi techniczne niezbędne do korzystania z przedmiotu Umowy są podane na stronie www. serwis.wolterskluwer.pl/hc/pl.
 2. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z przedmiotu Umowy, w tym wyposażenia w stosowną przeglądarkę, ponosi Licencjobiorca.

 

Dział IX. Obowiązywanie Umowy. Ustanie Umowy.

 

 1. Okres obowiązywania Umowy

  1.1 O ile Strony zgodnie nie postanowiły inaczej, Umowa jest zawarta na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy może nastąpić tylko w okolicznościach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych i na zasadach tamże wskazanych lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.
  1.2 Dana licencja na korzystanie z Pakietu objętego Umową (w tym publikacji elektronicznych wchodzących w skład tego Pakietu) jest udzielana na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu i z upływem tego okresu wygasa, a wraz z nią wygasa dostęp do przedmiotu Umowy.

 

 1. Rozwiązanie Umowy przez Licencjodawcę

Licencjodawca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w każdym
z następujących przypadków:

a) jeśli okaże się, że osoba, która zawarła Umowę z Licencjodawcą nie miała w chwili złożenia Zamówienia statusu uprawniającego ją do skorzystania z Oferty Specjalnej, o czym mowa w pkt 2.3. Działu I Regulaminu;
b) jeśli Licencjobiorca naruszył prawa autorskie majątkowe do przedmiotu Umowy lub inne prawa quasi wyłączne jego dotyczące,
c) jeśli Licencjobiorca udostępnił przedmiot Umowy lub jego fragment osobie trzeciej.

 

 1. Rozwiązanie Umowy przez Licencjobiorcę. Odstąpienie od Umowy.

  3.1 Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych.
  3.2 Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w każdym przypadku, jednak z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  3.3 Nadto, Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Licencjodawca, wbrew postanowieniom Umowy/Regulaminu, nie udostępnił mu przedmiotu Umowy.
  3.4. Nadto, Z zastrzeżeniem pkt 3.5. poniżej, poucza się, że:
  a) Licencjobiorca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38 (zob. pkt 3.5. poniżej), art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK,
  b) Wzór oświadczenia o ww. odstąpieniu został zamieszczony w Załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe;
  c) Stosownie do art. 28 UPK, bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

c1) dla Umowy, w wykonaniu której Licencjodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Licencjobiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
c2) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy;
d) do zachowania przez Licencjobiorcę terminów, o których mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed ich upływem;
e) Licencjodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Licencjobiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej;
f) postanowienia dotyczące zwrotu rzeczy oraz zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy przez Licencjobiorcę zawarte są w Dziale VII pkt 2 – 7 Regulaminu.

3.5.  Poucza się, że prawo Licencjobiorcy  odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub od Umowy na odległość nie przysługuje Licencjobiorcy w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 UPK, w tym w szczególności:
a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli Licencjodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Licencjobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Licencjodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Licencjobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Licencjodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

3.6.  Zastrzega się, że jeśli, wbrew intencjom Licencjodawcy, okazałoby się, że pkt 3.3. i/lub pkt 3.4. powyżej, zawierają postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się te przepisy.

3.7.   Oświadczenie Licencjobiorcy o wypowiedzeniu Umowy (pkt 3.2. i pkt 3.3. powyżej) Licencjobiorca może przesłać pisemnie na adres Licencjodawcy wskazany w Dziale I pkt 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną (e-mailem) na następujący adres Licencjodawcy:  pl-pomoc.techniczna@wolterskluwer.com

 

Dział X.  Serwis logowania  

 

 1. Postanowienia ogólne

  1.1 O ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, warunkiem koniecznym
  do korzystania z Pakietu objętego przedmiotem Umowy (w tym publikacji elektronicznych wchodzących w skład tego Pakietu) - jest uprzednia autoryzacja Licencjobiorcy (który jednocześnie
  w świetle Regulaminu ma status użytkownika końcowego) poprzez Serwis logowania, zgodnie
  z Regulaminem i Zasadami korzystania, a także postępowanie zgodnie z tymi dokumentami. Zastrzega się, że Licencjobiorca nie będzie mógł korzystać z udzielonej Licencjobiorcy licencji  w przypadku niepodania  przez niego  adresu poczty elektronicznej Administratora licencji tudzież podania nieprawidłowego adresu, niedokonania lub nieprawidłowego dokonania innych czynności  z zakresu autoryzacji, tudzież dokonana w  okresie abonamentowym czynności uniemożliwiających takie korzystanie. Procedura autoryzacji wymaga m.in. bowiem wprowadzenia do Serwisu logowania adresu poczty elektronicznej Administratora licencji. W przypadku problemów w procesie autoryzacji Licencjobiorca ma prawo w okresie abonamentowym  do pomocy telefonicznej w ramach HelpDesku. 
  1.2 Serwis logowania jest skonstruowany w ten sposób, że podstawową, obok hasła, o którym poniżej mowa, daną autoryzującą, jest adres poczty elektronicznej, który pełni funkcję loginu. Licencjobiorca może podać tylko jeden adres poczty elektronicznej dla jednej licencji, nawet jeżeli Serwis logowania daje możliwość podania większej liczby adresów (w przypadku naruszenia tego postanowienia Licencjodawca ma prawo wystąpić do Licencjobiorcy z zapytaniem o to, który z adresów jest adresem obowiązującym i pozostawić tylko ten adres; w braku zaś odpowiedzi w terminie wskazanym w ww. zapytaniu, Licencjodawca ma prawo dokonać samodzielnego wyboru jednego adresu obowiązującego - spośród podanych przez Licencjobiorcę adresów -  a pozostałe wyeliminować).  Licencjobiorca nie jest uprawniony do podania więcej niż jednego adresu poczty elektronicznej dla jednej licencji.
  1.3 Licencjobiorca jest jednocześnie użytkownikiem końcowym i tylko osobiście może korzystać z przedmiotu Umowy. W ramach procedury autoryzacji Licencjobiorca dla podanego przez siebie adresu poczty elektronicznej wygeneruje, stosownie do możliwości oferowanych przez Serwis logowania i wedle zasad w nim określonych, zgodnie z Zasadami korzystania, jedno hasło powiązane z tym adresem. Zastrzega się, że z jednym adresem poczty elektronicznej Może być powiązane tylko jedno hasło. Login
  i hasło stanowić będą parę danych autoryzujących dostęp Licencjobiorcy do przedmiotu Umowy i Serwisu logowania. Zarówno adres poczty elektronicznej, jak i hasło mogą ulegać zmianie w trybie określonym w Zasadach korzystania. Zmiany takie nie są zmianami Umowy ani Regulaminu.
  1.4 Licencjobiorca nie może podać adresu poczty elektronicznej osoby trzeciej (tj. osoby nie będącej stroną Umowy); podając adres poczty elektronicznej Licencjobiorca oświadcza, że nie stanowi on adresu e-mail ani danej osobowej osoby trzeciej.
  1.5 Podając adres poczty elektronicznej, a i dokonując zmiany adresu poczty elektronicznej już podanego,  Licencjobiorca oświadcza, że:
 • odpowiednio podanie lub zmiana tego adresu nie narusza postanowień Działu IV Regulaminu,
  w szczególności zaś Licencjobiorca  oświadcza w ten sposób, że nie umożliwia dostępu do przedmiotu Umowy osobie trzeciej ani nie narusza innych jego postanowień; postanowienia dot. Serwisu logowania rozszerzają zakresu uprawnień Licencjobiorcy wynikających z udzielonej licencji; Licencjobiorca nie ma prawa udostępniać przedmiotu Umowy osobie trzeciej;
 • ma prawo każdym takim adresem  dysponować, w tym ma prawo wykorzystać go w sposób określony w Regulaminie i Zasadach korzystania, w tym wyrażać zgodę, a także przyznawać Licencjodawcy uprawnienia określone w treści Umowy i Regulaminu,
 • w przypadku podania przez Licencjobiorcę adresu poczty elektronicznej stanowiącego jego daną osobową, Licencjobiorca oświadcza, że  ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Licencjodawcę; cele te i zakres określają Regulamin i Zasady korzystania; Licencjobiorcę poucza się w takim przypadku, że wprawdzie podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak
  z uwagi na założenia Systemu autoryzacyjnego, niezbędne do korzystania z niego; poucza się niniejszym, że Licencjobiorca poprzez Serwis logowania ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania stosownie do Zasad korzystania; Licencjodawca nie przewiduje udostępniania tej danej innym odbiorcom; podanie ewentualnie wszelkich innych danych osobowych jest dobrowolne, a cele, dla których, w przypadku ich podania, będą one przetwarzane przez Licencjodawcę, zostaną podane w ramach formularzy, na których Licencjobiorca je wprowadzi; powyższe pouczenie stosuje się także do tych danych.
  1.6 Licencjobiorca ma możliwość, w ramach Systemu autoryzacyjnego, do zmiany ww. danych stosownie do Zasad korzystania. W przypadku problemów z korzystaniem z tej funkcji Licencjobiorca ma prawo uzyskać telefoniczne wsparcie w tym zakresie w ramach usługi pomocniczej HelpDesk.  
  1.7 Licencjobiorca winien zapoznać się z Zasadami korzystania.
  1.8 Administrator licencji, którym jest Licencjobiorca, zarządza licencją w takim zakresie, w jakim Serwis logowania i udostępnione mu w tym systemie przez Licencjodawcę narzędzia umożliwiają mu takie zarządzanie. Licencjobiorca nie ma prawa rozszerzać swoich uprawnień do zarządzania licencją ponad zakres oferowany mu przez ww. narzędzia. Powyższe nie zmienia zakresu ani liczby licencji określonych Umową.
  1.9 Licencjobiorca winien w ramach procedury autoryzacji podać aktywny adres poczty elektronicznej jako login, w innym przypadku niemożliwe będzie, lub może być dokończenie rejestracji,
  a także wykonanie innych czynności, w tym wysyłanie wiadomości, o których mowa w Regulaminie
  i Zasadach korzystania.
  1.10 Na wprowadzony do Serwisu logowania adres poczty elektronicznej Licencjodawca może, na co Licencjobiorca wyraża zgodę oświadczając, iż jest do tego uprawniony, w okresie obowiązywania licencji wysyłać:
 • informacje i komunikaty dotyczące zawartości Pakietu (i wchodzących w jego skład publikacji elektronicznych), w tym tzw. alerty dot. niektórych nowych danych wprowadzanych do nich (→ Dokumentacja),
 • inne informacje określone w treści Regulaminu.
  1.11 Serwis logowania może być niedostępny, na co Licencjobiorca godzi się niniejszym:
  a) z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, w tym z powodu siły wyższej,
  b) z przyczyn związanych z niedostępnością łączy internetowych, a także
  c) w związku z jego modyfikacjami, konserwacją, testowaniem czy aktualizowanym przez okres nie dłuższy jednak niż 50 godzin miesięcznie.

 

Dział XI. Postanowienia końcowe.

 

 1. Licencjodawca rekomenduje, by dla bezpieczeństwa środowiska informatycznego, z którego korzysta Licencjobiorca celem dostępu do przedmiotu Umowy, Licencjobiorca wyposażył sprzęt, którego będzie używał w ww. celu, w program antywirusowy i aktualizował go na bieżąco. Licencjobiorcę obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Licencjobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń i że ma status konsumenta.
 3. Licencjobiorca nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Licencjodawcę
  w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach Oprogramowania objętego przedmiotem Umowy.  
 4. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy:
  a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
  b) ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.
 6. Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu, bądź też Licencjodawca dokona takich zmian natury technologicznej w Pakiecie (lub publikacji elektronicznej wchodzącej w jego skład), które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. Jeżeli Licencjodawca będzie zainteresowany związaniem Licencjobiorcy nowym regulaminem lub zmienionym Regulaminem, to winien wysłać jego treść na adres Licencjobiorcy na co najmniej 15 dni przed wejściem w życie tego Regulaminu, pouczając Licencjobiorcę o prawie do wypowiedzenia Umowy w ww. trybie. Jeżeli w terminie 15 dni od dnia doręczenia ww. zmienionego lub nowego regulaminu Licencjobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, odpowiednio nowy lub zmieniony regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowe ani zmieniony regulamin nie będzie miał zastosowania do Licencjobiorcy; będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin.
 7. W nawiązaniu do postanowień pkt 6 powyżej, dla uniknięcia wątpliwości, Licencjodawca zastrzega, że opublikowanie przez Licencjodawcę nowego regulaminu lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, jeśli ten nowy regulamin lub zmieniony Regulamin nie zostanie doręczony Licencjobiorcy w trybie opisanym w pkt 6 powyżej, wraz z przywołanym tam pouczeniem, jak i w sytuacji, gdy Licencjobiorca dokonał w sposób prawidłowy wypowiedzenia Umowy w trybie przewidzianym w pkt 6 powyżej.
 8. Zmiany określone w treści Regulaminu opisane jako niestanowiące  zmiany Regulaminu (lub Umowy) lub analogicznie nie wymagają zastosowania trybu określonego w pkt 6 powyżej i nie uprawniają do rozwiązania Umowy w trybie tam opisanym, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej.
 9. Stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacj